Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44661
Title: Phát triển dịch vụ tài chính bưu chính của Tổng Công ty bưu chính Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60.34.05
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hạnh Minh
Keywords: Bưu chính;Dịch vụ tài chính;Kinh doanh;Tổng Công ty bưu chính
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 112 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về dịch vụ tài chính bưu chính, vị trí vai trò của phát triển dịch vụ này trong phát triển kinh tế, nghiên cứu kinh nghiệm phát triển các dịch vụ tài chính bưu chính của một số nước ngoài, rút ra bài học cho Việt Nam. Đánh (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44661
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00886_Noi_dung.PDF
  • Description : 
  • Size : 1.75 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.