Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44662
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi : Luận văn ThS Kinh doanh và quản lý: 60.34.05
Authors: Vũ Đức Thanh, Người hướng dẫn
Trần, Thúy Nga
Keywords: Doanh Nghiệp;Nông nghiệp;Năng lực cạnh tranh;Thuỷ lợi;Tổng Công ty Cơ điện
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Electronic Resources
Hệ thống hoá những cơ sở lý luận chung về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Nghiên cứu một số kinh nghiệm quốc tế và của các Tổng Công ty khác của Việt Nam, rút ra bài học về nâng cao năng lực cạnh tranh. Khảo sát thực trạng của Tổng Công ty Cơ điện Xâ (...)
Luận văn ThS Quản trị kinh doanh 60.34.05 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44662
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00885_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.61 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.