Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44663
Title: Phát triển sản phẩm tài chính quản lý rủi ro tới phụ nữ nghèo ở nông thôn trong các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam : Luận văn ThS Kinh doanh và quản lý: 60.34.05
Authors: Nguyễn, Đình Tự, Người hướng dẫn
Dương, Ngọc Linh
Keywords: Nông thôn;Phụ nữ;Quản lý rủi ro;Sản phẩm;Tài chính
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 125 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn về rủi ro và các sản phẩm tài chính quản lý rủi ro cho người có thu nhập thấp. Nghiên cứu thực trạng rủi ro và sản phẩm tài chính quản lý rủi ro tới phụ nữ nghèo ở nông thôn trong các tổ chức tài chính vi mô (TCVM) tại (...)
Luận văn ThS Quản trị kinh doanh 60.34.05 Khoa KInh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44663
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00882_Noi_dung.PDF
  • Description : 
  • Size : 1.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.