Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44664
Title: Cơ chế tài chính cho hoạt động kinh doanh truyền hình trả tiền (PAY-TV) của Đài truyền hình Việt Nam : Luận văn ThS Kinh doanh và quản lý: 60.34.05
Authors: Nguyễn, Đăng Nam, Người hướng dẫn
Lê, Chí Công
Keywords: Cơ chế tài chính;Kinh doanh;Quản lý tài chính;Truyền hình trả tiền;Đài truyền hình Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS Quản trị kinh doanh 60.34.05 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề cơ bản về hoạt động, cơ chế tài chính cho hoạt động truyền hình và kinh doanh truyền hình trả tiền (PAY-TV), những kinh nghiệm quốc tế về cơ chế tài chính cho các hoạt động này. Nghiên cứu thực trạng cơ chế tài chính hiệ (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44664
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00881_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 814.22 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.