Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44670
Title: Một số giải pháp phát triển kinh doanh thông tin di động của Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60.34.05
Authors: Trần, Anh Tài, Người hướng dẫn
Hoàng, Tiến Hùng
Keywords: Bưu chính;Kinh doanh;Thông tin di động;Viễn thông
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 133 tr
Hệ thống những vấn đề cơ bản về kinh doanh trong viễn thông như bản chất, đặc điểm dịch vụ viễn thông, các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp viễn thông làm cơ sở cho việc phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty B (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44670
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00833_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 64.97 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.