Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44676
Title: Phân tích tài chính tại Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05
Authors: Trần, Đức Vui , người hướng dẫn
Lý, Hùng Sơn
Keywords: Quản trị kinh doanh;Quản lý tài chính;Hoạt động tài chính
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 78 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phân tích, đánh giá một cách khái quát thực trạng công tác quản trị tài chính của Tổng Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt, rút ra những vấn tài chính cần hoàn thiện. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tài chính, nâng cao năng suất lao động, hiệu qu (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44676
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002098_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 696.17 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.