Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44677
Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần May Sơn Hà : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05
Authors: Lê, Xuân Sang , người hướng dẫn
Trần, Thị Mến
Keywords: Quản trị kinh doanh;Năng lực cạnh tranh
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trinh bày cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh, vận dụng lý luận về cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh vào thực tiễn. Phân tích thực trạng hoạt động của ty Cổ phần May Sơn Hà; phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh hiện tại của Công ty cổ phần May Sơn (...)
Electronic Resources
69 tr. + CD-ROM + tóm tắt
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44677
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002097_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 815.52 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.