Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44678
Title: Nâng cao chất lượng tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty Thủy lợi Liễn Sơn : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trương, Minh Đức , người hướng dẫn
Đinh, Thị Mai Hương
Keywords: Nguồn nhân lực;Quản trị kinh doanh;Chất lượng tuyển dụng;Công ty thủy lợi Liễn Sơn
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 78 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty Thủy lợi Liễn Sơn. Xác định nguyên nhân và những hạn chế của công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty thủy lợi Liễn Sơn để đưa ra (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44678
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002096_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 616.53 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.