Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44679
Title: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05
Authors: Phùng, Xuân Nhạ , người hướng dẫn
Trịnh, Thị Kim Anh
Keywords: Quản trị kinh doanh;Nguồn nhân lực;Giáo dục đại học
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 90 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo và phát triển NNL và NNL giảng dạy trong các trường đại học. Đánh giá thực trạng đào tạo và phát triển NNL tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đào (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44679
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001725_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.