Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44681
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty Cổ phần Vimeco : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng, người hướng dẫn
Nguyễn, Phúc Hưng
Keywords: Quản trị kinh doanh;năng lực tài chính;Tài chính doanh nghiệp;Công ty Cổ phần Vimeco
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 87 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp những lý thuyết về sử dụng đòn bẩy tài chính, năng lực tài chính của doanh nghiệp xây lắp từ các nghiên cứu trong thời gian gần đây. Tổng hợp và so sánh sử dụng đòn bẩy tài chính với một số doanh nghiệp cùng ngành để có giải (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44681
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001722_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.