Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44683
Title: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai , người hướng dẫn
Bùi, Thị Bích Vân
Keywords: Quản trị kinh doanh;Quản lý rủi ro;Ngân hàng;Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn;Lãi suất
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 108 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về rủi ro lãi suất và vai trò của quản trị rủi ro lãi suất đối với hoạt động ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam thời gian (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44683
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001551_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.