Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44687
Title: Định giá giá trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Đỗ, Kim Sơn, người hướng dẫn
Vũ, Thị Minh Thục
Keywords: Kinh doanh;Quản trị kinh doanh;Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;Giá trị doanh nghiệp
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 103 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về việc xác định giá trị doanh nghiệp, công tác định giá doanh nghiệp và nghiên cứu một số phương pháp các định giá trị doanh nghiệp đang dược sử dụng phổ biến trên thế giới. Định giá Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam qua một s (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44687
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001298_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.