Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44689
Title: Lý thuyết siêu cạnh tranh của RICHARD D'AVENI và một số gợi ý cho các doanh nghiệp Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Cù, Chí Lợi , người hướng dẫn
Đỗ, Vũ Hưng
Keywords: Quản trị kinh doanh;Lý thuyết siêu cạnh tranh;Doanh Nghiệp;Quản lý điều hành
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 122 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược cạnh tranh doanh nghiệp và những điều kiện khách quan cho sự hình thành lý thuyết siêu cạnh tranh của Richard D’Aveni. Trình bày những nội dung cơ bản của lý thuyết siêu cạnh tranh và chiến lược công ty của Richard (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44689
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001245_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.