Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44692
Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trần, Đức Vui, người hướng dẫn
Vương, Văn Ước
Keywords: Quản trị kinh doanh;Doanh Nghiệp;Sử dụng vốn;Quản lý tài chính
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 96 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Làm rõ những vấn đề lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trong kinh tế thị trường. Đánh giá thực trạng về tình hình sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Sông Đà 9. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tại Công ty cổ phần (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44692
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001232_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.95 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.