Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44693
Title: Phân tích hiệu quả dự án đầu tư khu biệt thự Trung tâm hội nghị quốc gia: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Xuân Dũng , người hướng dẫn
Nguyễn, Bích Thảo
Keywords: Quản trị kinh doanh;Dự án đầu tư;Quản lý dự án;Trung tâm hội nghị quốc gia
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Khái quát hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích hiệu quả dự án đầu tư. Phân tích hiệu quả dự án đầu tư khu biệt thự Trung tâm Hội nghị quốc gia tren khía cạnh tài chính và kinh tế - xã hội: Dự án đầu tư khu biệt thự Trung tâm Hội nghị quốc gia; xác (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44693
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001220_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.74 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.