Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44695
Title: Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần HABADA Bắc Giang : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Vũ, Đức Thanh , người hướng dẫn
Nguyễn, Cao Hưng
Keywords: Quản trị kinh doanh;Quản trị doanh nghiệp;Công ty cổ phần HABADA
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 87 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày hệ thống lý luận về hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần HaBaDa Bắc Giang. Chỉ ra một số hạn chế và nguyên nh (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44695
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000907_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.