Họa động marketing du lịch của các công ty lữ hành Việt Nam trong thời kỳ hội nhập : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44710Họa động marketing du lịch của các công ty lữ hành Việt Nam trong thời kỳ hội nhập : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44710