Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44710
Title: Họa động marketing du lịch của các công ty lữ hành Việt Nam trong thời kỳ hội nhập : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Phạm, Thị Liên , người hướng dẫn
Vũ, Thị Quỳnh Thu
Keywords: Việt Nam;Tiếp thị;Du lịch;Marketing;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 141 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Chương 1: Tổng quan du lịch lữ hành và Cơ sở lý luận về hoạt động Marketing du lịch. Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing du lịch của các Công ty lữ hành Việt Nam trong thời kỳ hội nhập (2006 – 2009). Chương 3: Kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44710
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000641_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 314.37 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.