Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44711
Title: Hoàn thiện phối thức marketing - Mix tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Phạm, Thị Liên , người hướng dẫn
Nguyễn, Lan Anh
Keywords: Quản trị kinh doanh;Marketing;Ngân hàng;Quản lý tiếp thị
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 70 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày cơ sở lý luận về Marketing, làm rõ vai trò của marketing trong hoạt động của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động marketing của Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam và đánh giá thực trạng hoạt động (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44711
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000638_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 360.97 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.