Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44712
Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH các hệ thống viễn thông VNPT - FUJITSU (VFT) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trần, Đức Vui , người hướng dẫn
Trần, Đình Huân
Keywords: Quản trị kinh doanh;Quản lý tài chính;Vốn;Công ty trách nhiệm hữu hạn
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 79 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp, đồng thời làm rõ các nhân tố ảnh hưởng tới sử dụng vốn và ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng sử dụng vốn tại công (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44712
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000636_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 530.81 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.