Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44713
Title: Quản trị rủi ro trong hoạt động tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Tuyết Minh
Keywords: Quản trị kinh doanh;Quản trị rủi ro;Ngân hàng thương mại;Quản lý tài chính
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 92 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa lý thuyết về một số loại rủi ro trong ngân hàng thương mại. Sử dụng các mô hình lý thuyết để phân tích một số loại rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản. Đề xuất một số kiến ng (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44713
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000505_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.