Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44723
Title: Các giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Thị Phi Nga, người hướng dẫn
Phạm, Hồng Nhung
Keywords: Quản trị kinh doanh;Thị trường bảo hiểm;Bảo hiểm nhân thọ;Việt Nam
Issue Date: 2010
Abstract: 133 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Tổng quan một số vấn đề lý luận về bảo hiểm nhân thọ (BHNT) và thị trường BHNT nhằm đưa ra cơ sở lý thuyết về thị trường trong kinh doanh sản phẩm BHNT. Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển về thị trường BHNT ở một số quốc gia trên thế giới, rút ra những bài (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44723
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000384_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.67 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.