Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44724
Title: Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thiết bị Viễn thông Tin học : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Đàm, Văn Huệ, người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Dư
Keywords: Quản trị kinh doanh;Tin học;Tài chính;Phân tích tài chính
Issue Date: 2010
Abstract: 86 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hoá các vấn đề lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thiết bị Viễn Thông Tin học. Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện phân tích tài chính tại (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44724
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000383_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.