Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44725
Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn Hạ Long : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trần, Anh Tài, người hướng dẫn
Vũ, Ngọc Hòa
Keywords: Quản trị kinh doanh;Quản lý vốn;Du lịch
Issue Date: 2010
Abstract: 91 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hề thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trang hiệu quả quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch khách sạn Sài Gòn Hạ Long t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44725
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000382_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.