Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44726
Title: Đổi mới quản lý tài chính ở Trung tâm Kỹ thuật Truyền dẫn Phát sóng Đài Truyền hình Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Đàm, Văn Huệ, người hướng dẫn
Bùi, Thế Hùng
Keywords: Quản trị kinh doanh;Quản lý tài chính;Truyền hình
Issue Date: 2010
Abstract: 89 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Tổng quan cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý đối với quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp có thu ở Việt Nam. Nghiên cứu hành lang pháp lý các vấn đề tài chính liên quan tới chủ trương trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Đánh giá thực trạng quản lý tà (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44726
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000378_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 909.27 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.