Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44727
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn
Phạm, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Quản trị kinh doanh;Năng lực cạnh tranh;Xuất khẩu cà phê;Việt Nam
Issue Date: 2010
Abstract: Electronic Resources
101 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của năng lực cạnh tranh cà phê của Việt Nam trên thị trường thế giới. Nghiên cứu và phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của cà phê Việt Nam trên thế giới. Đưa ra một số giải pháp có giá trị thực tiễn nhằm nâng c (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44727
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000376_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.