Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44729
Title: Quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tại địa bàn huyện Đông Anh - TP Hà Nội: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Hoàng, Văn Bằng, người hướng dẫn
Nguyễn, Việt Hà
Keywords: Quản trị kinh doanh;Quản lý nợ thuế;Cưỡng chế;Thuế;Hà Nội
Issue Date: 2010
Abstract: 92 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bổ sung, hoàn thiện lý luận về công tác quản lý nợ và cưỡng chế thuế, những hình thức, động cơ và thủ đoạn nợ thuế của người nộp thuế gây thất thu Ngân sách nhà nước (NSNN) và những biện pháp cưỡng chế của cơ quan quản lý thuế đối với những trường hợp khôn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44729
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000374_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 989.61 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.