Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44730
Title: Xây dựng khuôn khổ dự báo biên độ dao động hàng năm của VN-INDEX phục vụ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán tại Công ty Cổ phần chứng khoán Thăng Long : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Đức Thành, người hướng dẫn
Nguyễn, Hồng Giang
Keywords: Chứng khoán;Tư vấn đầu tư;Quản lý tài chính
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 103 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về thị trường chứng khoán, công ty chứng khoán, hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán của công ty chứng khoán, các phương pháp định giá tài sản và định giá cổ phiếu. Phân tích thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44730
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000189_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.