Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44731
Title: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển cán bộ quản lý tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam-VINASHIN : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Diệu Quyên
Keywords: Cán bộ quản lý;Nguồn nhân lực;Quản lý nhân sự
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 118 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị Kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về hoạt động của công tác đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý kế cận. Trên cơ sở lý thuyết, nghiên cứu ứng dụng về nâng cao vai trò của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quản lý trong VINASHIN, đán (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44731
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000187_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.