Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44737
Title: Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH nhà nước một thành viên giày Thượng Đình : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Mạnh Tuân, người hướng dẫn
Nguyễn, Phương Nga
Keywords: Thị trường;Sản phẩm;Tiêu thụ sảm phẩm;Doanh Nghiệp
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: Electronic Resources
94 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Chương 1: Cơ sở lý luận về thị trường và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng về thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH NN một thành viên giày Thượng Đình. Chương 3: Phương hướng và một số giải pháp nhằm mở rộn (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44737
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000152_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.