Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44739
Title: Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05
Authors: Trần, Anh Tài, người hướng dẫn
Phạm, Thị Thu Trang
Keywords: Người lao động;Động lực lao động;Quản trị nhân lực
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 116 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Khái quát hóa các lý luận chung về động lực và tạo động lực trong lao động. Phân tích thực trạng công tác tạo động lực trong lao động tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội. Đưa ra một số giải pháp tạo động lực trong lao động tại Tổng công ty đầu (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44739
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000148_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 993.5 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.