Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44740
Title: Một số giải pháp nhằm thực hiện và phát triển hoạt động marketing trong trường Đại học Công đoàn Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Thị Phi Nga, người hướng dẫn
Tạ, Minh Hà
Keywords: Giáo dục đại học;Marketing;Tiếp thị
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHGD
Abstract: 138 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Chương 1: Cơ sở lí luận về marketing dịch vụ và marketing trong lĩnh vực giáo dục. Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing trong giáo dục áp dụng tại Trường Đại học Công đoàn Việt Nam. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing trong l (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44740
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000147_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.