Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44741
Title: Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần in và bao bì Goldsun : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05
Authors: Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thúy Hằng
Keywords: Quản trị kinh doanh;Nguồn nhân lực;Quản lý nhân sự
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 80 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa một số cơ sở lý luận có liên quan đến hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Khái quát về Công ty cổ phần In và bao bì Goldsun: quá trình hình thành và phát triển; chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức lao động; tình hình kinh doanh. Phân tích thực tr (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44741
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000146_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.