Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44742
Title: Chuyển đổi ngành nghề trong nông nghiệp và nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào, người hướng dẫn
Phạm, Thị Thanh Hiền
Keywords: Quản trị kinh doanh;Nông nghiệp;Nông thôn
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 88 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về chuyển đổi ngành nghề ở nông nghiệp, nông thôn thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và Đô thị hóa. Tổng quan về nông nghiệp - nông thôn. Đánh giá thực trạng chuyển đổi ngành nghề trong nông nghiệp nông thôn trong thời g (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44742
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000145_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.