Chuyển đổi ngành nghề trong nông nghiệp và nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44742Chuyển đổi ngành nghề trong nông nghiệp và nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44742