Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44746
Title: Hoạt động marketing trong xuất khẩu cà phê của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05
Authors: Phạm, Thị Hồng Điệp, người hướng dẫn
Hoàng, Thị Hương Lan
Keywords: Marketing;Cà phê;Tiếp thị;Xuất khẩu
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 86 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hoá những đặc điểm và xu hướng phát triển của thị trường cà phê thế giới, các yếu tố Marketing trong xuất khẩu cà phê; Nghiên cứu kinh nghiệm Marketing xuất khẩu cà phê của một số nước lựa chọn và rút ra bài học có thể áp dụng cho Việt Nam. Phân t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44746
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000114_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.