Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44747
Title: Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và vận dụng vào dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ Lạch Huyện - Hải Phòng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Vũ, Anh Dũng , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Ánh Tuyết
Keywords: Quản trị kinh doanh;Dự án;Công trình giao thông;Hải Phòng
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 69 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Đề tài tạp trung nghiên cứu các vấn đề sau đây: Để đánh giá đầu tư xây dựng có những phương pháp nào; Với dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông có những đặc điểm gì cần phân tích khi đánh giá và sử dụng chỉ tiêu nào để đánh giá; Vận dụng nhận định tr (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44747
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000112_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 17.71 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.