Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44748
Title: Quản lý những thay đổi trong chuyển đổi ngành nghề ở nông thôn ngoại thành Hà Nội trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thúy
Keywords: Nông thôn;Quản trị kinh doanh;Chuyển đổi ngành nghề
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Trình bày cách tiếp cận các luận điểm nghiên cứu của Việt Nam và của các nước trên thế giới về vấn đề lao động việc làm và chuyển đổi ngành nghề. Phân tích thực trạng của vấn đề chuyển đổi ngành nghề ở ngoại thành Hà Nội hiện nay. Đánh giá thực trạng và đề (...)
Electronic Resources
73 tr. + CD-ROM
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44748
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000110_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 998.22 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.