Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44749
Title: Quản trị nguồn nhân lực tại công ty điện toán và truyền số liệu trong điều kiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Bùi, Đại Dũng , người hướng dẫn
Hoàng, Mai Anh
Keywords: Quản trị kinh doanh;Quản trị nhân lực;Công ty điện toán;Nguồn nhân lực
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 106 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Trình bày những vấn đề lý luận về quản trị nhân lực tại Công ty Điện toán và truyền số liệu. Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty. Tìm ra những nguyên nhân dẫn đến thành công và thất bại trong công tác quản trị nhân lực tại Công ty, từ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44749
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000109_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.