Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44755
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Xi măng Bút Sơn : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Phạm, Thị Hồng, người hướng dẫn
Đinh, Quang Thắng
Keywords: Năng lực cạnh tranh;Quản trị doanh nghiệp;Quản trị kinh doanh;Xi măng Bút Sơn
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 113 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hoá những cơ sở lý luận chung về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Nghiên cứu một số kinh nghiệm quốc tế và của các tổng Công ty khác của Việt Nam, rút ra bài học về nâng cao năng lực cạnh tranh. Khảo sát các điều kiện về nguồn lực và hoạt độn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44755
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02760_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 82.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.