Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44762
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng, người hướng dẫn
Trần, Thị Lan Phương
Keywords: Phong cách lãnh đạo;Quản trị kinh doanh;Văn hóa doanh nghiệp
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 112 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của phong cách lãnh đạo, những vấn đề lý luận liên quan đến phong cách lãnh đạo và xây dựng nền văn hoá doanh nghiệp. Khảo sát thực tế việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp tại một số tổ chức kinh doanh ở Việt Nam, làm rõ ảnh hưởn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44762
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02751_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.