Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44763
Title: Phát triển dịch vụ vận tải hàng hóa của Vietnam Airlines : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Mạnh Tuân, người hướng dẫn
Nguyễn, Thúy Ngọc
Keywords: Dịch vụ vận tải;Hàng không;Hàng không quốc gia Việt Nam;Quản trị kinh doanh;Vận tải hàng hóa
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 109 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận của dịch vụ vận tải hàng không nói chung và dịch vụ vận tải hàng hóa nói riêng. Phân tích thực trạng dịch vụ vận tải hàng hóa của Vietnam Airlines. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ vận tải hàng hóa của Vie (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44763
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02747_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.