Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44766
Title: Hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 - Bộ Xây dựng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Phạm, Quang Vinh, người hướng dẫn
Phạm, Thị Thúy Hà
Keywords: Nguồn nhân lực;Quản lý nhân sự;Trường Cao đẳng Xây dựng
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 88 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Những vấn đề lý luận cơ bản về hoạch định nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng công tác hoạch định nguồn nhân lực tại trường Cao đẳng Xây dựng số 1. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hòan thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực tại trường Cao đẳng Xây dựng số (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44766
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02702_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.