Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44767
Title: Đào tạo nghề cho người lao động Việt Nam tham gia xuất khẩu lao động : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Hằng
Keywords: Quản trị kinh doanh;Việt Nam;Xuất khẩu lao động;Đào tạo nghề
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 90 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hoá, làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận trong đào tạo nghề cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Trình bày một số kinh nghiệm quốc tế trong đào tạo nghề và vận dụng vào Việt Nam. Phân tích và đánh giá thực trạng đào tạo nghề cho n (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44767
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02659_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.