Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44769
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ điện thoại di động của Công ty Dịch vụ Viễn thông (Vinaphone) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05
Authors: Nguyễn, Xuân Quang, người hướng dẫn
Nguyễn, Hà Hạnh
Keywords: Dịch vụ;Năng lực cạnh tranh;VINAPHONE;Điện thoại di động
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2009
Chương 1: Lý luận chung về năng lực cạnh tranh dịch vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ điện thoại di động. Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh dịch vụ điện thoại di động của Công ty Dịch vụ viễn thông (Vinaphone). Chương 3: Giải pháp nâng cao năng (...)
Electronic Resources
99 tr. + CD-ROM
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44769
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02649_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 881.14 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.