Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44770
Title: Cải tiến công tác quản trị nguồn nhân lực ở Trung tâm Dịch vụ Viễn thông khu vực 1 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Hải Hữu, người hướng dẫn
Trương, Trọng Hiếu
Keywords: Doanh Nghiệp;Quản trị kinh doanh;Quản trị nguồn nhân lực;Trung tâm dịch vụ viễn thông
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 110 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Chương 1: Nhận thức về nguồn nhân lực (NNL) và quản trị NNL trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực ở Vinaphone 1. Chương 3: Một số giải pháp cải tiến công tác quản lí NNL ở Vinaphone 1 trong thời gian tới
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44770
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02640_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.