Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44773
Title: Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Thị Minh Tâm, người hướng dẫn
Hồ, Sĩ Lưu
Keywords: Công ty cổ phần Lilama;Quản lý vốn;Quản trị kinh doanh;Sử dụng vốn
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 127 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Tập hợp các vấn đề lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp xây lắp trong nền kinh tế thị trường. Khảo sát thực trạng vốn và hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần Lilama Hà Nội qua các năm 2004-2008. Đánh giá thực trạng và hiệu quả (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44773
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02624_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.09 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.