Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44774
Title: Phát triển hoạt động tư vấn đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Đào, Lê Minh, người hướng dẫn
Nguyễn, Toàn Thắng
Keywords: Quản lý điều hành;Quản trị kinh doanh;Tư vấn đầu tư
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 101 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa những lí luận cơ bản về Công ty chứng khoán và các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán. Khái quát đôi nét về Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn. Phân tích và đánh giá hiện trạng hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán tại Công ty cổ phần (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44774
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02611_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.