Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44775
Title: Hoàn thiện công tác đánh giá nhân viên tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Thị Anh Thu, người hướng dẫn
Lê, Anh Việt
Keywords: Ngân hàng thương mại;Quản trị kinh doanh;Quản trị nhân lực;Quản trị nhân sự
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 92 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Làm sáng rõ cơ sở lý thuyết cho việc đánh giá nhân viên của ngân hàng thương mại. Giới thiệu về Techcombanh. Nghiên cứu thực trạng công tác đánh giá nhân viên tại Techcombank. Qua đó thấy được những hạn chế của việc đánh giá nhân viên tại Techcombank. Đề x (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44775
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02600_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 38.96 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.