Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44776
Title: Hoàn thiện công tác quản lý thuế các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế quận Hai Bà Trưng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Thị Minh Tâm, người hướng dẫn
Vũ, Hồng Vân
Keywords: Doanh Nghiệp;Quản lý thuế;Quản trị kinh doanh;Quận Hai Bà Trưng
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 162 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Khái quát một số cơ sở lý luận về thuế và công tác quản lý thuế ở Việt Nam. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác quả (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44776
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02592_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.