Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44777
Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trần, Hùng, người hướng dẫn
Ngô, Thị Thanh Huyền
Keywords: Công ty cổ phần;Quản lý tài chính;Quản trị kinh doanh;Vốn
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: Nghiên cứu, làm rõ khái niệm hiệu quả sử dụng vốn, hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp, những nhân tố ảnh hưởng tới việc quản trị vốn của các doanh nghiệp trong tình hình nền kinh tế hiện nay. Phân tích rõ thực trạng (...)
Electronic Resources
106 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44777
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02591_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.