Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44778
Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ở huyện Hoài Đức : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Xuân Quang, người hướng dẫn
Lưu, Quang Thiệp
Keywords: Hoài Đức;Quĩ tín dụng;Quản lý tài chính;Vốn
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 106 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Khảo sát thực trạng sử dụng vốn tại các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ở huyện Hoài Đức trên hai khía cạnh: những kết quả đã đạt được, những tồn tại (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44778
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02577_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.